Locatieraad Bunnik
De Locatieraad is het lokale bestuur van de geloofsgemeenschap Bunnik, onderdeel van de R.K. Parochie Paus Johannes XXIII. De Locatieraad is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de locatie. Ze bestaat uit:

  • Voorzitter - vacant
  • John Meijer – secretaris / beheer (a.i.) Tel 030 – 656 38 15
  • Cor van Wiggen – penningmeester Tel 030 – 656 73 22.

Locatieraadpleging
In de locatieraadpleging komen de verschillende groepen binnen de locatie Bunnik (zoals de Locatieraad, Pastoraatsgroep, Liturgisch beraad, Diaconie, Sectie Beheer) en geïnteresseerde parochianen vier maal per jaar bij elkaar. De secties en groepen doen verslag van hun activiteiten en plannen en er is gelegenheid om over allerlei ontwikkelingen van gedachten te wisselen. De locatieraadpleging is een raadgevend platform. Iedere parochiaan is welkom in de vergadering, om een onderwerp aan de orde te stellen, om mee te discussiëren, of als toehoorder. In de Kerkberichten wordt aangegeven wanneer de Locatieraadpleging gehouden wordt.